สำหรับบุคลากรภาครัฐ

 

 

 

  11 11 11

ค่านิยม องค์กร จังหวัดนราธิวาส

PEACE “สันติสุข”

P : participate

การมีส่วนร่วม

E : Efficiency

ประสิทธิภาพ

A : Attitude

มีทัศนะคติที่ดี

C : Customer

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

E : Sufficiency Economy

เศรษฐกิจพอเพียง